Over uw persoonsgegevens

Het Centrum voor Jeugd en Gezin helpt ouders en kinderen bij allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Zonder uw persoonsgegevens kan het CJG dit werk niet doen. Natuurlijk worden de gegevens die we verwerken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

 

Om de juiste hulp te kunnen bieden, hebben wij informatie en gegevens nodig over uw kind en eventueel over het gezin en andere betrokkenen. Wij vragen alleen om gegevens voor zover deze nodig zijn voor de hulp aan uw kind. Deze gegevens zijn van persoonlijke aard. We verzamelen alle informatie die voor de hulpverlening van belang is in een dossier. Zo maken we bijvoorbeeld van ieder gesprek dat in het kader van de hulpverlening plaatsvindt korte aantekeningen, die vervolgens aan het dossier worden toegevoegd.

 

Bovendien verzamelen wij algemene werkgegevens. Dit doen
we om:

 

• als instelling te kunnen beoordelen of wij steeds het juiste hulpverleningsbeleid voeren;
• aan de overheid, die ons betaalt, te kunnen verantwoorden waar het geld aan wordt besteed. Het verzamelen van deze werkgegevens gebeurt altijd anoniem. Dat betekent dat de gegevens naamloos (anoniem) worden opgeslagen, waardoor ze niet herleidbaar zijn tot personen.

 

Waarvoor vragen wij toestemming?

 

Wij vragen om toestemming voor:
• het bieden van hulp aan jongeren (onder de 16 jaar is toestemming* van beide gezaghebbende ouders nodig);
• het verwerken, verstrekken of opvragen van gegevens indien dit van toepassing en noodzakelijk is voor de hulpverlening

 

Wie mag het dossier inzien?

 

Wie mag het dossier inzien?
De volgende personen mogen, onder de genoemde voorwaarden, het
dossier inzien:
• het kind zelf, als het 12 jaar of ouder is;
• ouders met gezag of de voogd, als het kind nog geen 16 jaar is;
• derden, met toestemming van de ouders of de voogd als het kind nog geen 12 jaar is;
• derden, met toestemming van de ouders of de voogd en met toestemming van het kind, als het kind tussen de 12 en 16 jaar is en zijn eigen belangen kan behartigen;
• de hulpverlener die rechtstreeks bij de hulp betrokken is.

 

Uw rechten

 

Voor u gelden de volgende rechten:
• het recht te weten welke gegevens worden genoteerd en waarom;
• het recht om het dossier in te zien of om een kopie te ontvangen van (een deel) van de gegevens;
• het recht op het laten wijzigen van foutieve gegevens die in het dossier vermeld staan;
• het recht om een eigen verklaring aan het dossier toe te voegen;
• het recht een verzoek in te dienen om de inhoud van het dossier te laten vernietigen;
• het recht op het indienen van een klacht met betrekking tot deze
rechten.

 

*Toestemming door de jeugdige is afhankelijk van zijn of haar leeftijd:

 

0 tot 12 jaar
ouders/gezaghebbenden tekenen voor de uitwisseling van gegevens en geven toestemming voor de hulpverlening.

 

12 tot 16 jaar
ouders/gezaghebbenden en de jeugdige tekenen.

 

16 tot 18 jaar
de jeugdige tekent en de ouders/gezaghebbenden tekenen
alleen als de jeugdige daarmee akkoord is. (Indien er sprake
is van gedeeld ouderlijk gezag, betekent dit dat beide ouders
wettelijk vertegenwoordiger van hun kind zijn en dat beiden
toestemming moeten geven voor hulpverlening en voor
het verwerken, opvragen of verstrekken van gegevens met
betrekking tot hun kind).

 

Privacy is gewaarborgd

 

Wij gaan vertrouwelijk met informatie om. Dit uit zich op de volgende manieren:
• al onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht;
• alleen die medewerkers, voor wie dat vanwege hun functie nodig is,
mogen dossiers inzien;
• als het voor de hulpverlening van belang is om informatie uit te
wisselen, vragen wij altijd van tevoren om toestemming;
• alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en beveiligd, zodat
iemand die daar niet het recht toe heeft, ze ook niet kan inzien;
• na verloop van de termijn die daarvoor is vastgelegd, worden
persoonsgegevens vernietigd.

 

Gebruikmaken van uw rechten

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail kenbaar maken. Binnen vier weken na ontvangst geven wij antwoord op uw verzoek. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, kunt u bezwaar maken of vragen om bemiddeling of advies bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via www.autoriteitpersoongegevens.nl of via telefoonnummer 0900 2001 201.

 

Heeft u nog vragen?

 

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel dan uw vraag aan de medewerker waarmee u contact heeft of bel met het Centraal Bureau van de PIW Groep via telefoonnummer 046 423 53 35.